HGH3536

HGH3536焊接性能:该合金具有良好的焊接工艺性能,可采用氩弧焊、缝焊和点焊等方法进行焊接。氩弧焊时推荐采用HGH3536或HGH3113焊丝。

HGH3536化学成分(%)

C

Cr

Ni

Co

W

Mo

Al

Ti

Fe

0.05-0.15

20.5-23.0

余量

0.50-2.50

0.20-1.00

8.0-10.0

≤0.50

≤0.15

17.0-20.0

B

Cu

Mn

Si

P

S


不大于

0.010

0.50

1.00

1.00

0.025

0.015


HGH3536手工氩弧焊对接规范

被焊材料

厚度/mm

焊前状态

焊丝

接头形式

焊接电流/A

氩气流量/(L/min)

钨极直径/mm

电源及极性

牌号

直径/mm

GH3536+GH3536

1.0+1.0

供应状态或固溶状态

HGH3536

HGH3113

1.2-1.6

对接

40-60

10-13

1.6-2.0

直流正极性

1.5+1.5

HGH3536

HGH3113

1.2-1.6

50-70

12-15

1.8-2.2

HGH3536自动钨极脉冲氩弧焊对接规范

厚度/mm

焊前状态

焊丝

弧压/V

脉冲电流/A

维弧电流/A

脉冲幅比

脉冲宽比

脉冲频率

焊接速度/(m/min)

送丝速度/(m/min)

牌号

直径/mm

1.0

1.2

1.5

固溶

-

HGH-1

HGH-1

-

1.0

1.0

8.5

8.5

9.0

60

65

100

20

22

28

3

3

3.5

2

2

2

3

3

3

0.25

0.2

0.23

-

0.20

0.25

HGH3536缝焊规范

被焊材料

厚度/mm

焊前状态

滚盘宽度/mm

焊接时间/s

休止时间/s

焊接速度/(m/min)

电极压力/kN

GH3536+GH3536

1.0+1.0

固溶或供应状态

5.5

7.0

0.14-0.18

0.14-0.22

0.34-0.40

0.25

1.5+1.5

5.5

7.0

0.16-0.20

0.14-0.22

0.22-0.34

0.25

HGH3536点焊规范

被焊材料

厚度/mm

焊前状态

电极直径/mm

焊接时间/s

电极压力/kN

单点抗剪强度/MPa

正拉强度/MPa

GH3536+GH3536

1.0+1.0

固溶或供应状态

6

7

0.16-0.24

0.1-0.2

≥9.35

≥6.36

1.5+1.5

6

7

0.20-0.36

0.2-0.3

≥12.30

≥10.60

HGH3536焊接接头的力学性能

焊接方法

厚度/mm

焊前状态

焊后处理

焊丝牌号

θ/℃

接头强度

持久性能

σb/MPa

强度系数/%

σ/MPa

t/h

氩弧焊

1.5

供应状态

未处理

HGH3536

20

650

815

800

586

337

100

100

100

-

294

110

-

217.6

46.4

脉冲氩弧焊

1.0

供应状态

未处理

-

20

650

842

531

100

90

-

-

-

-

1.5

供应状态

未处理

HSG-1

20

650

826

581

100

98

-

294

-

296.5

缝焊

1.5

供应状态

未处理

-

20

650

815

763

514

325

96

91

100

-

294

110

-

214.2

48.6


产品中心