HGH3128

HGH3128焊接性能:板材焊接性能良好,可采用氩弧焊、缝焊和点焊等方法焊接,均能得到满意的焊接接头质量,接头强度系数大于90%,该合金可与GH3044、GH3039、GH1140、GH3030和1Cr18Ni9Ti等板材焊接。

HGH3128化学成分(%)

C

Cr

Ni

W

Mo

Al

Ti

≤0.05

19.0-22.0

余量

7.5-9.0

7.5-9.0

0.40-0.80

0.4-0.80

Fe

B

Zr

Ce

Mn

Si

P

S

不大于

0.2

0.005

0.06

0.05

0.50

0.80

0.013

0.013

HGH3128手工氩弧焊对接工艺参数

厚度/mm

焊接电流/A

弧压/V

氩气流量/(L/min)

钨极直径/mm

填料

焊速/(m/min)

1.5

95-115

10

11

2

母材切条

0.33-0.37

HGH3128缝焊工艺参数

厚度/mm

二次电压/V

焊接时间/s

休止时间/s

焊接电流/A

电极电压/N

焊速/(m/min)

1.5

4.25

0.28

0.24

9800

6375~7845

0.34

HGH3128手工氩弧焊和缝焊接头的力学性能

焊接方法

熔炼工艺

焊接材料

θ/℃

拉伸性能

持久性能

σb/MPa

接头强度系数/%

σ/MPa

t/h

焊前

焊后

焊前

焊后

手工氩弧焊

感应加电渣

GH3128

800

950

419

196

392

186

95

94

-

39

-

142

-

141

感应加真空电弧

GH3128

20

800

900

950

-

-

-

-

755

387

240

177

-

-

-

-

-

-

-

39

-

-

-

-

-

-

-

107~229

缝焊

感应加电渣

GH3128+GH3128

800

900

950

1000

412

255

196

142

402

250

206

142

98

98

100

100

-

59

39

29

-

148

193

149

-

140

142

108

GH3128+GH3044

800

900

950

-

-

-

417

245

147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

感应加真空电弧

GH3128+GH3128

20

800

900

950

-

-

-

-

730

363

265

181

-

-

-

-

-

-

-

39

-

-

-

-

-

-

-

146


产品中心